Kancelaria

Kontakt

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. MARCINA W LESZNEJ GÓRNEJ

Leszna Górna, Ul. Główna 47, 43-445 Dzięgielów

tel: 790 300 179

 

Godziny Urzędowania

Kancelaria czynna jest:

W piątek: 18:30 – 19:00

W sobotę: 8:30 – 9:00

Telefon: 790 300 179

 

Chrzest

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed Chrztem przynosząc:
1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (młodzież: świadectwo z religii i Bierzmowania).
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:
a) niewierzący i innowiercy
b) żyjący na kontrakcie cywilnym
c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
d) nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy

Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

  • Zgodnie z nauczaniem Kościoła, przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata. Odbywa się ono przy parafii do której należy kandydat (-ka). Przygotowanie można rozpocząć w wieku 13 lat.
  • Czas przygotowania to czas pogłębiania swojej wiary, poprzez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. Niedzielna Msza Święta, nabożeństwa oraz rekolekcje to podstawa. Bez tego nie ma mowy o przygotowaniu, ani tym bardziej o przyjęciu tego wielkiego daru jakim jest sakrament bierzmowania. Dodatkowo obok świadectwa pobożności potrzebne jest pogłębienie wiedzy z zakresu Religii Katolickiej. Nie da się bowiem dojrzale i odpowiedzialnie wyznawać wiary bez znajomości Boga , w którego i któremu się wierzy.
  • Przyjmując sakrament bierzmowania chrześcijanin wezwany jest do obrony swojej wiary i świadczenia o niej przed innymi, przed całym światem. Teraz już nie tylko żyje dla siebie, ale zaczyna żyć swoją wiarą dla innych. Dlatego też bierzmowanie, której jest dopełnieniem chrztu świętego, jest również potwierdzeniem przynależności do wspólnoty Kościoła.

Dopuszczenie do sakramentu bierzmowania

  • Osoba pragnąca przyjąć z rąk Księdza Biskupa sakrament bierzmowania zobowiązana jest udowodnić księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie oraz Księdzu Proboszczowi Parafii swojego zaangażowania w życie wiarą. Odpowiedzialność ta spoczywa zarówno na młodym człowieku jak i jego rodzinie. Dodatkowo wymagana jest znajomość Katechizmu Kościoła Katolickiego.
  • Świadek do sakramentu bierzmowania musi poświadczyć odpowiednim pismem z parafii zamieszkania, że jest praktykującym katolikiem i może pełnić posługę świadka.
  • Imię wybierane przy okazji sakramentu bierzmowania powinno wyrażać pragnienie posiadania szczególnego patrona, świętego lub błogosławionego, który swoim życiem i postawą wiary wspomagać będzie człowieka w jego dążeniu ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Katechezy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania

Link do strony z katechezami

Pokuta i Pojednanie

Możliwość spowiedzi świętej przed każdą Mszą świętą

Małżeństwo

1. NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE ORAZ SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ – 6-12 MIESIĘCY PRZED DATĄ ŚLUBU

– aktualne informacje i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://nauki.rodzina.bielsko.pl
– obowiązują one wszystkich narzeczonych: również tych którzy są w związku cywilnym czy będących już rodzicami
– warto zająć się tym wcześniej aby dostosować formę i czas do indywidualnej sytuacji obojgu narzeczonych

2. SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO – 3 – 6 MIESIĘCY PRZED DATĄ ŚLUBU

– oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą wymagane dokumenty.
– w przypadku zawarcia Sakramentu Małżeństwa poza parafią zamieszkania, po dopełnieniu wszystkich formalności należy otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w innej parafii tzw. licencję. Właściwym miejscem do przeprowadzenia postępowania kanonicznego przed zawarciem małżeństwa jest parafia zamieszkania jednego z narzeczonych.

3. DOKUMENTY

Spis dotyczy sytuacji standardowych, w których nie potrzebne są dodatkowe dokumenty i pozwolenia do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. O wszelkie wynikające z prawa kanonicznego zgody lub dyspensy, które wydaje Biskup Diecezji, w imieniu narzeczonych występuje proboszcz parafii, w której spisany był protokół przedmałżeński.

WYKAZ DOKUMENTÓW BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH:

– dowody osobiste
– metryki chrztu. Są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu. Jeśli osoba była ochrzczona w parafii, gdzie będzie spisywany protokół – nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument.
– 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument potwierdzający zawarcie kontraktu cywilnego.
– Świadectwo ukończenia katechizacji
– Świadectwo uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich oraz spotkaniach w katolickiej w poradni małżeńskiej

4. ZAPOWIEDZI

– Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego parafia wypisuje i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi
– Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.
– Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

5. SPOTKANIE W KANCELARII PARAFIALNEJ, MIESIĄC – TYDZIEŃ PRZED ŚLUBEM

– Jest to spotkanie podsumowujące przygotowanie do ślubu na którym omawia się szczegóły dotyczące ceremonii.
– Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem.
– Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.
– Jeśli przy ślubie ma asystować krewny lub znajomy kapłan, trzeba o tym powiedzieć ks. proboszczowi.

6. WAŻNE WSKAZANIA

– Dane osobowe muszą być identyczne na wszystkich dokumentach – imiona i nazwiska narzeczonych oraz ich rodziców, a także data i miejsce urodzenia narzeczonych. Wszelkie błędy tuż przed ślubem mogą niepotrzebnie wywołać komplikacje.
– Wykonywanie zdjęć, filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, należy uzgodnić z księdzem.
– Aby uniknąć niepotrzebnych stresów, wszelkie formalności najlepiej załatwić przed ślubem.
– Przed rozpoczęciem mszy obrączki należy doręczyć do zakrystii. Zwyczajowo czyni to świadek.
– Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie. Z zasady powinni być to katolicy.
– Przed ślubem świadkowie przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św

7. MODLITWA NARZECZONYCH

Dobry Ojcze, stajemy przed Tobą pełni nadziei i optymizmu.
Ty znasz nasze pragnienia i wiesz, że się kochamy.
Chcemy założyć rodzinę, chcemy ją budować w oparciu
o Twoje słowa, o Twoją miłość i obecność wśród nas.

Święty Jan Paweł II mówił, że „małżonkowie są stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez sakrament. Małżeństwo jest pamiątką, uobecnieniem i proroctwem tego zbawczego dzieła Chrystusa.

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który ukazywał piękno czystej miłości, prosimy Cię, Ojcze, umocnij i uświęć naszą miłość. Niech przez cały czas trwania naszego narzeczeństwa i małżeństwa będzie ona odbiciem miłości Jezusa do Kościoła. Amen.
adni rodzinnej

Namaszczenie Chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych jest jak dotyk miłości samego Boga. To Bóg poprzez prosty gest namaszczenia Olejem Chorych i słowa modlitwy, pragnie wspierać człowieka w jego chorobie i starości. Swoją mocą chce uzdrawiać jego ciało i duszę. Pragnie podnosić go na duszy i wlewać w jego serca nadzieję, że nawet starość i cierpienie ma w całościowym planie Boga sens.

Chorych i starszych parafian, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą oraz Sakrament Namaszczenia można zgłaszać w zakrystii po Mszy świętej.

Składanie ofiar

Regulamin składania ofiar

  1. Ofiary na parafie składane są dobrowolnie i przekazywane na cele parafialne.
  2. W tytule przelewu można wpisać: Ofiara na cele kultu religijnego. Można wtedy taką ofiarę odpisać od podatku.
  3. W razie jakichkolwiek problemów ze złożeniem ofiary lub koniecznością zmiany prosimy o kontakt z parafią:

tel: 790 300 179

mail: leszna@duszpasterstwa.bielsko.pl

Dane Kontaktowe Parafii:

Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Lesznej Górnej
ul. Główna 47
43-445 Dzięgielów

NIP: 5482668092
REGON: 243683901

Za wszystkie składane ofiary serdecznie dziękujemy.

List KEP w  sprawie ochrony życia

List KEP w sprawie ochrony życia

Umiłowani Siostry i Bracia! Fragment Ewangelii św. Marka na dzisiejszą jedenastą niedzielę zwykłą, pozostawia nam przesłanie o królestwie Bożym, które Bóg „wsiewa” w ziemię ludzkiego serca. Teksty liturgiczne wyjaśniają, że jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo...

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę https://youtu.be/krlmWn4kuVg?si=TxP3pA0q2G6Q3WI- Drodzy Bracia i Siostry, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci ustanawia się rocznicę lub rok...