Apostolstwo Dobrej Śmierci

Dobra śmierć – co to znaczy?

Obecnie człowiek żyje ciągle w pośpiechu, dyspozycyjności, zatroskany o sprawy doczesne, i nie myśli o śmierci. Co więcej – dzięki przeróżnym eksperymentom ma nadzieję, że sam zwycięży śmierć, podczas gdy przez to coraz bardziej upokarza ludzką godność.

Ta „nowoczesność” nawet pośród chrześcijan sprawia, że troska o szczęśliwą śmierć jawi się jako nieporozumienie. Dzisiejszy człowiek, odrzucając Boga, gubi stopniowo prawdę o sobie i o swoim przeznaczeniu. Zatraca też poczucie własnej godności, której źródłem jest Stwórca i Odkupiciel człowieka. Niestety człowiek jako istota podlega biologicznemu prawu śmierci i jako osoba o naturze cielesno-duchowej powołany jest przez Stwórcę do życia wiecznego. „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23). Świadomość życia wiecznego spychana jest na margines. Uciekamy od umierających, uciekamy od myśli o śmierci. Czynimy z tego tabu…Czy zastanawiamy się jaki będzie koniec naszego życia – nasza śmierć?… Czy potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie: dobra śmierć – co to znaczy?…

Ważne wezwanie Kościoła

Ważną rolę spełnia Kościół, który ukazuje nam różne środki do uzyskania zbawienia (są nimi: modlitwa, sakramenty święte, sumienne wypełnianie obowiązków wobec Boga i ludzi), a także zachęca do wstępowania do różnych grup modlitewnych czy stowarzyszeń religijnych. Stowarzyszeniem, które spełnia niezmiernie ważną rolę i w sposób szczególny uwrażliwia na realizację celu ostatecznego, jakim ma być zbawienie duszy, jest Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci. Sam Jezus na Krzyżu określił Maryję „Matką Żyjących” i z Krzyża powierzył Jej patronat dobrej śmierci, mówiąc: „Niewiasto, oto Syn Twój”. Apostolstwo jest też w żywej i konkretnej formie wiernym wyrazem pobożnego wezwania, którym kończymy modlitwę „Pozdrowienia Anielskiego”: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen”.

Z kart przeszłości

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zatwierdził w 1908 roku papież Pius X, a opiekę nad nim powierzył Zgromadzeniu Ojców Najświętszej Maryi Panny we Francji. Obecnie Międzynarodową siedzibą jest Montligeon. W Polsce od 30 maja 1987 roku na mocy dekretu Prymasa Polski, ks. kard. Józefa Glempa, Górka Klasztorna jest siedzibą Apostolstwa Dobrej Śmierci (Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci).

Papież Benedykt XV, zachęcając wiernych do wpisywania się do Apostolstwa, mówił że „jest to jakby ostatnia deska ratunku dla niejednej zbłąkanej duszy”.

Ewangeliczny fundament

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest powszechnym stowarzyszeniem modlitewnym, otwartym dla wszystkich chrześcijan bez wyjątku, by zapewnić im wytrwanie w łasce uświęcającej, a wraz z nią łaskę dobrej, szczęśliwej śmierci. Jako hasło i motto życia podsuwa swoim członkom słowa Jezusa zapisane w Ewangelii: Czuwajcie… Módlcie się… Bądźcie gotowi! (por. Mt 25,13).

Warunki przyjęcia

Wymagane są tylko dwa warunki:

– wyrażenie swojej zgody,

– wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia.

Raz dokonany zapis do Księgi Stowarzyszenia ważny jest na całe życie.

Stowarzyszenie dostępne jest nie tylko dla wiernych katolików, lecz także dla ludzi oddalonych od Boga i Kościoła oraz dla braci odłączonych – ważne jest, aby wyrazili zgodę na wpis.

Stopnie przynależności

Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

I Stopień: wyrażenie zgody i wpis do Księgi Stowarzyszenia.

II Stopień: wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem trzech „Zdrowaś Maryjo” z dodaniem na końcu: „Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, Święty Józefie – módl się za nami”.

III Stopień: modlitwa przypisana dla II stopnia oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Dar Ofiary Jezusa

Dzięki przypominaniu o śmierci, modlitwom i uczestnictwu w Ofierze Eucharystycznej – Mszy Świętej, Apostolstwo Dobrej Śmierci jest bardzo często skutecznym środkiem wytrwania i pewną rękojmią zbawienia dla osób chroniących się w jego szeregach. Członkowie Stowarzyszenia mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków oraz uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach Świętych we wszystkie dni roku na terenie całej Polski (codziennie 8-9 Mszy św.), a także w święta patronalne Stowarzyszenia i dni odpustu zupełnego:19 III, 31 V, 15 IX, 29 IX oraz 1 X.

Świat cię potrzebuje!…

Świat potrzebuje ludzi wierzących, którzy swoim przykładem zaświadczą, że Jezus jest Panem; świat potrzebuje ludzi Bogiem silnych. Świat potrzebuje tych ludzi, którzy, idąc ścieżkami życia, za towarzyszkę obierają Matkę Boga, która doświadczyła tak ogromnego bólu, stojąc pod Krzyżem, kiedy Jej Syn umierał za grzechy świata. Maryja, stojąc pod Krzyżem, zapewnia nas, że zna wszystkie bóle współczesności. Ona pragnie, abyśmy obierali Ją za Patronkę Dobrej Śmierci  i wraz z nią upraszali godne życie i szczęśliwą godzinę śmierci dla umierających.

„Ubezpiecz się” na życie wieczne…,

…wpisz się do Księgi Stowarzyszenia i wspomóż siebie i innych modlitwą o dobrą śmierć. Czas nagli, nie warto tak ważnej sprawy odkładać na później, bo nie wiadomo, czy dziś, czy jutro zawoła Ciebie Pan na swój sąd, by się z tobą jak najdokładniej rozliczyć… „Błogosławieni, którzy umierają w Panu”, w łasce Bożej.

Do Stowarzyszenia możesz  się zapisać w  parafii, u zelatorek: Danuty Pająk lub Anny Klimczak  –  w niedzielę po Mszy Świętej.
Więcej o nas w internecie: www.apostolstwo.pl, www.apostolstwods.pl, www.pompejanska.pl

Lidia Greń-Wajdzik

…Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko..Motto życia: Czuwajcie… Módlcie się… Bądźcie gotowi…

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę https://youtu.be/krlmWn4kuVg?si=TxP3pA0q2G6Q3WI- Drodzy Bracia i Siostry, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci ustanawia się rocznicę lub rok...

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...